مقالات
پیوند ها
با عرض پوزش ازشما سرور گر امی این قسمت درحال ساخت است
certificat namber welding profession welder name Row
200 / G /87 / D
SMAW
AMIR RADMANESH
1
201/ G / 87/D SMAW REZA ZAHEDY 2
  GTAW HOSAIN MORADPOOR 3
  SMAW YASER FAGHIHI 4
  GMAW ATASH POORDASTAN 5
  VT ABDULAH QAHRMANI 6
  GMAW AZAD ZAHEDI 7
  SMAW RASUL SOLGI 8
  GTAW SABER MOBARAKI 9
  GTAW ARTIN MOHAMADI 10
  GMAW ROSTAM  MARDANI 11
  PT ALI MOSTAFEI 12
  PT ABBAS DANYALI 13
  GTAW KAZEM  ZAKANI 14
  SMAW   SALEHIALIREZA  15
  GMAW GHOLAM ABBASIAN 16
  GTAW ARMAN      SHAHINI 17
  GMAW HOOSAIN  ZARE 18
  GTAW ARYA  UONESI 19
  SMAW FARZAD MAHDAVI 20
  SMAW KAZEM JALILI 21
  GMAW MAHMOUD YARI 22
  GTAW ARMIN   BASTAMI 23
  GTAW HOSSEIN SHAYESTE 24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      32
      33
      34
      35
      36
      37
      38
      39
      40
      41
      42
      43
      44
      45
      46
      47
      48
      49
      50
      51
      52
      53
      54
      55
      56
      57
      58
      59
      60
      61
      62
      63
      64
      65
      66
      67
      68
      69
      70
      71
      72
      73
      74
      75
      76
      77
      78
      79
      80
      81
      82
      83
      84
      85
      86
      87
      88
      89
      90
      91
      92
      93
      94
      95
      96
      97
      98
      99
      100
      101
      102
      103
      104
      105
      106
      107
      108
      109
      110
      111
      112
      113
      114
      115
      116
      117
      118
      119
      120
      121
      122
      123
      124
      125
      126
      127
      128
      129
      130
      131
      132
      133
      134
      135
      136
      137
      138
      139
      140
      141
      142
      143
      144
      145
      146
      147
      148
      149
      150
      151
      152
      153
      154
      155
      156
      157
      158
      159
      160
      161
      162
      163
      164
      165
      166
      167
      168
      169
      170
      171
      172
      173
      174
      175
      176
      177
      178
      179
      180
      181
      182
      183
      184
      185
      186
      187
      188
      189
      190
      191
      192
      193
      194
      195
      196
      197
      198
      199
      200
      201
      202
      203
      204
      205
      206
      207
      208
      209
      210
      211
      212
      213
      214
      215
      216
      217
      218
      219
      220
      221
      222
      223
      224
      225
      226
      227
      228
      229
      230
      231
      232
      233
      234
      235
      236
      237
      238
      239
      240
      241
      242
      243
      244
      245
      246
      247
      248
      249
      250
      251
      252
      253
      254
      255
      256
      257
      258
      259
      260
      261
      262
      263
      264
      265
      266
      267
      268
      269
      270
      271
      272
      273
      274
      275
      276
      277
      278
      279
      280
      281
      282
      283
      284
      285
      286
      287
      288
      289
      290
      291
      292
      293
      294
      295
      296
      297
      298
      299
کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما