مقالات
پیوند ها
 

دوره هاي مختلف جوشكاري قوس الكتريكي دستي  (  SMAW )

استاندارد آموزشی سطح دوره تعداد روزهاي كلاس کل ساعت آموزش
مدت زمان
قیمت به تومان
بخشی ازاستاندارد فنی وحرفه ای دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 50 ساعت 10 روز 2/500/000
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 15 روز 3/000/000
استاندارد فنی وحرفه ای
(دوره های کامل)
دوره سازه هاي فولادي (درجه 2 ) 3-2 روزدرهفته 280 ساعت 4 ماه 5/500/000
دوره مخازن تحت فشار (درجه يك ) پیش نیاز دوره سازه های فولادی 3-2 روزدرهفته 200 ساعت 3 ماه 5/000/000
      استاندارد اروپا دوره FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت يك ماه 4/500/000
دوره لوله کشی گاز خانگی یا تاسیسات 5 روزدرهفته 150 ساعت 1/5 ماه 4/800/000
دوره PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 200 ساعت 1/5 ماه 6/000/000
دوره  PIPE(سطح لوله فشاربالا) پاس اول باالکترود سلولزی وسایرپاسها باالکترود قلیایی 5 روزدرهفته 300 ساعت 2/5 ماه 8/500/000
استانداردASME آمریکا دوره مخازن تحت فشار(درجه یک) تمام پاسها باالکترود قلیایی    E7018 5 روزدرهفته 200 ساعت 1/5 ماه 6/000/000
استانداردAPI آمریکا دوره  PIPE(سطح لوله های  فشاربالا گاز) تمام پاسها باالکترود سلولزی یا    E6010 5 روزدرهفته 300 ساعت 2/5 ماه 8/500/000

دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ co2  ( GMAW ) یاMIG/MAG
 
استاندارد آموزشی سطح دوره تعدادروزهاي كلاس کل ساعت آموزش مدت زمان قیمت به تومان
بخشی ازاستاندارد فنی وحرفه ای دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 50 ساعت 10 روز 2/500/000
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 15 روز 3/000/000
استاندارد فنی وحرفه ای
(دوره های کامل)
درجه یک( پیش نیاز جوشکاری قوس الکتریکی دستی) 3-2 روز درهفته 300 ساعت 5 ماه 10/000/000
استاندارد اروپا دوره FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت يك ماه 5/000/000
دوره PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 200 ساعت 1/5 ماه 7/000/000
دوره  PIPE (سطح لوله فشاربالا) 5 روزدرهفته 300 ساعت 2/5 ماه 9/000/000

 
دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ آرگون  ( GTAW  ) یاTIG
 
استاندارد آموزشی سطح دوره تعدادروزهاي كلاس کل ساعت آموزش مدت زمان قیمت به تومان
بخشی ازاستاندارد فنی وحرفه ای دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 50 ساعت 10  روز 2/500/000
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 15  روز 3/000/000
استاندارد فنی وحرفه ای
دوره های کامل 
پیش نیازدارد 
دوره لوله فشاربالا فولادی 5 روزدرهفته 300 ساعت 5 ماه 10/000/000
استاندارد اروپا
دوره های فولادی
دوره FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130
ساعت
یک ماه 5/000/000
دوره PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 200 ساعت 1/5 ماه 7/000/000
دوره  PIPE (سطح لوله فشاربالا) 5 روزدرهفته 300 ساعت 2/5 ماه 10/000/000
استاندارد اروپا
دوره فلزات رنگی
دوره استیل PIPE(پیش نیاز دوره لوله فولادی) 5 روزدرهفته 70 ساعت دو هفته 6/500/000
دوره درجه یک آلومینیوم (پیش نیاز دوره درجه یک فولاد) 5 روزدرهفته 50 ساعت 10  روز 7/000/000 
 
دوره جوشكاري  آرگون – برق

(پاس اول یاریشه باآرگون وبقیه پاسها باجوش قوس الکتریکی دستی والکترودE7018 )

 
استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان قیمت به تومان
استاندار اروپا PIPE  5 روزدرهفته 450 ساعت 5 ماه 15/000/000

 

تذکرات مهم :

1- مدت زمان دور ه های ذکرشده درجداول بالا با احتساب هردونفر یک دستگاه  جوش می باشد.
2- دردوره های  غیرازدورهای کامل استاندارد فنی وحرفه ای چنانچه  کلاس زیاد شلوغ نباشد وآموزشگاه بتواندیک دستگاه جوش در اختیارکارآموز  قراردهد مدت زمان ذکر شده درجداول بالا 40% کاهش می یابد.
3- در دوره های غیرازاستاندارد فنی وحرفه ای کارآموزانی که ازنظر زمانی محدودیت زیادی دارند درصورت امکان میتوانندهم شیفت صبح و هم شیفت عصر درکلاسها شرکت کرده ودوره خود راسریعتر به اتمام برسانند.
4 -آموزش تمامی دوره های ذکر شده درجداول بالا بصورت ساعتی نیز قابل اجراست.
5- کاراموزان شاغلی که شیفت کاری چرخشی دارند میتوانند یک هفته صبح ویک هفته عصر درکلاسها شرکت نمایند.
6-انتخاب روزهای آموزش برای متقاضیانی که شرایط خاصی دارنداختیاری است,به عنوان مثال متقاضی میتواند از دو روز تاپنج روز رادرهفته انتخاب کرده وسایر روزهای هفته که درکلاس حضور ندارد ساعات آن برای دوره کارآموز ذخیره میگردد.
کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما