026-34686538
026-34686538
kasraweldingarc@yahoo.com
kasraweldingarc@yahoo.com
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1402/04/16
كد :42

تفاوت تكنولوژي ماسفت و IGBT

تفاوت تكنولوژي ماسفت و IGBT در اينورترهاي جوشكاري

تفاوت تكنولوژي ساخت اينورترهاي جوشكاري

ترانزیستور دو قطبی BJT چیست

ترانزیستور پیوندی یا دو قطبی Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است و در مدارات الکترونیکی به عنوان سوییچ کننده یا تقویت کننده جریان به کار برده می‌شود. این قطعه سه پایه فلزی با نام‌های امیتر E، پایه یا بیس B و کلکتور C دارد که این 3 پایه در واقع 2 دیود یکطرفه کننده جریان را داخل ترانزیستور می‌سازند و پایه Base یا همان B آن بین E و C مشترک است. حال با توجه به اینکه این پایه مشترک منفی است یا مثبت، نوع ترانزیستور فرق می‌کند؛ در واقع اگر پایه بیس مثبت P باشد، دو شاخه فلزی دیگر منفی و N خواهند بود و به این ترتیب ترانزیستور «ساندویچی» NPN ساخته می‌شود؛ و برعکس این حالت اگر پایه منفی N باشد، ترانزیستور ساندویچی دو قطبی نوع PNP تولید خواهد شد. به عبارت بهتر، منظور از تیپ ترانزیستور ساندویچی، همان حالت پایه مشترک و بیس با قطب مخالف بین دو پایه با قطب های موافق دیگر است.

 

 

ترانزیستورهای دو قطبی نخستین و ابتدایی، سیستم کاری قدیمی دارند و با جریان کنترل می‌شوند. به عنوان تقویت کردن جریان در کیت الکترونیک، خود به مدار محرک و جریان اولیه زیادی نیاز دارند و به دلیل امپدانس ورودی کم و قدرت سوییچینگ پایین و زمان تاخیر خاموش/روشن کردن زیاد، قطعه مناسبی برای سوییچ کردن مدارات الکترونیکی قوی با ولتاژ و جریان بالا نیستند. ضمن اینکه این ترانزیستورها داری ضریب دمایی منفی و پایداری حرارتی کم هستند و به اصطلاح خیلی زود داغ می‎‌کنند؛ چرا که تنها ولتاژ کاری آنها، ولتاژ اشباع ترانزیستور است.

 

 

ماسفت در دستگاه جوش چیست

ترانزیستور دو قطبی BJT چیست

ترانزیستور پیوندی یا دو قطبی Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است و در مدارات الکترونیکی به عنوان سوییچ کننده یا تقویت کننده جریان به کار برده می‌شود. این قطعه سه پایه فلزی با نام‌های امیتر E، پایه یا بیس B و کلکتور C دارد که این 3 پایه در واقع 2 دیود یکطرفه کننده جریان را داخل ترانزیستور می‌سازند و پایه Base یا همان B آن بین E و C مشترک است. حال با توجه به اینکه این پایه مشترک منفی است یا مثبت، نوع ترانزیستور فرق می‌کند؛ در واقع اگر پایه بیس مثبت P باشد، دو شاخه فلزی دیگر منفی و N خواهند بود و به این ترتیب ترانزیستور «ساندویچی» NPN ساخته می‌شود؛ و برعکس این حالت اگر پایه منفی N باشد، ترانزیستور ساندویچی دو قطبی نوع PNP تولید خواهد شد. به عبارت بهتر، منظور از تیپ ترانزیستور ساندویچی، همان حالت پایه مشترک و بیس با قطب مخالف بین دو پایه با قطب های موافق دیگر است.

 

 

ترانزیستورهای دو قطبی نخستین و ابتدایی، سیستم کاری قدیمی دارند و با جریان کنترل می‌شوند. به عنوان تقویت کردن جریان در کیت الکترونیک، خود به مدار محرک و جریان اولیه زیادی نیاز دارند و به دلیل امپدانس ورودی کم و قدرت سوییچینگ پایین و زمان تاخیر خاموش/روشن کردن زیاد، قطعه مناسبی برای سوییچ کردن مدارات الکترونیکی قوی با ولتاژ و جریان بالا نیستند. ضمن اینکه این ترانزیستورها داری ضریب دمایی منفی و پایداری حرارتی کم هستند و به اصطلاح خیلی زود داغ می‎‌کنند؛ چرا که تنها ولتاژ کاری آنها، ولتاژ اشباع ترانزیستور است.

 

 

ماسفت در دستگاه جوش چیست

ترانزیستور دو قطبی BJT چیست

ترانزیستور پیوندی یا دو قطبی Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است و در مدارات الکترونیکی به عنوان سوییچ کننده یا تقویت کننده جریان به کار برده می‌شود. این قطعه سه پایه فلزی با نام‌های امیتر E، پایه یا بیس B و کلکتور C دارد که این 3 پایه در واقع 2 دیود یکطرفه کننده جریان را داخل ترانزیستور می‌سازند و پایه Base یا همان B آن بین E و C مشترک است. حال با توجه به اینکه این پایه مشترک منفی است یا مثبت، نوع ترانزیستور فرق می‌کند؛ در واقع اگر پایه بیس مثبت P باشد، دو شاخه فلزی دیگر منفی و N خواهند بود و به این ترتیب ترانزیستور «ساندویچی» NPN ساخته می‌شود؛ و برعکس این حالت اگر پایه منفی N باشد، ترانزیستور ساندویچی دو قطبی نوع PNP تولید خواهد شد. به عبارت بهتر، منظور از تیپ ترانزیستور ساندویچی، همان حالت پایه مشترک و بیس با قطب مخالف بین دو پایه با قطب های موافق دیگر است.

 

 

ترانزیستورهای دو قطبی نخستین و ابتدایی، سیستم کاری قدیمی دارند و با جریان کنترل می‌شوند. به عنوان تقویت کردن جریان در کیت الکترونیک، خود به مدار محرک و جریان اولیه زیادی نیاز دارند و به دلیل امپدانس ورودی کم و قدرت سوییچینگ پایین و زمان تاخیر خاموش/روشن کردن زیاد، قطعه مناسبی برای سوییچ کردن مدارات الکترونیکی قوی با ولتاژ و جریان بالا نیستند. ضمن اینکه این ترانزیستورها داری ضریب دمایی منفی و پایداری حرارتی کم هستند و به اصطلاح خیلی زود داغ می‎‌کنند؛ چرا که تنها ولتاژ کاری آنها، ولتاژ اشباع ترانزیستور است.

 

 

ماسفت در دستگاه جوش چیست

ترانزیستور دو قطبی BJT چیست

ترانزیستور پیوندی یا دو قطبی Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است و در مدارات الکترونیکی به عنوان سوییچ کننده یا تقویت کننده جریان به کار برده می‌شود. این قطعه سه پایه فلزی با نام‌های امیتر E، پایه یا بیس B و کلکتور C دارد که این 3 پایه در واقع 2 دیود یکطرفه کننده جریان را داخل ترانزیستور می‌سازند و پایه Base یا همان B آن بین E و C مشترک است. حال با توجه به اینکه این پایه مشترک منفی است یا مثبت، نوع ترانزیستور فرق می‌کند؛ در واقع اگر پایه بیس مثبت P باشد، دو شاخه فلزی دیگر منفی و N خواهند بود و به این ترتیب ترانزیستور «ساندویچی» NPN ساخته می‌شود؛ و برعکس این حالت اگر پایه منفی N باشد، ترانزیستور ساندویچی دو قطبی نوع PNP تولید خواهد شد. به عبارت بهتر، منظور از تیپ ترانزیستور ساندویچی، همان حالت پایه مشترک و بیس با قطب مخالف بین دو پایه با قطب های موافق دیگر است.

 

 

ترانزیستورهای دو قطبی نخستین و ابتدایی، سیستم کاری قدیمی دارند و با جریان کنترل می‌شوند. به عنوان تقویت کردن جریان در کیت الکترونیک، خود به مدار محرک و جریان اولیه زیادی نیاز دارند و به دلیل امپدانس ورودی کم و قدرت سوییچینگ پایین و زمان تاخیر خاموش/روشن کردن زیاد، قطعه مناسبی برای سوییچ کردن مدارات الکترونیکی قوی با ولتاژ و جریان بالا نیستند. ضمن اینکه این ترانزیستورها داری ضریب دمایی منفی و پایداری حرارتی کم هستند و به اصطلاح خیلی زود داغ می‎‌کنند؛ چرا که تنها ولتاژ کاری آنها، ولتاژ اشباع ترانزیستور است.

 

 

ماسفت در دستگاه جوش چیست

ترانزیستور دو قطبی BJT چیست

ترانزیستور پیوندی یا دو قطبی Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است و در مدارات الکترونیکی به عنوان سوییچ کننده یا تقویت کننده جریان به کار برده می‌شود. این قطعه سه پایه فلزی با نام‌های امیتر E، پایه یا بیس B و کلکتور C دارد که این 3 پایه در واقع 2 دیود یکطرفه کننده جریان را داخل ترانزیستور می‌سازند و پایه Base یا همان B آن بین E و C مشترک است. حال با توجه به اینکه این پایه مشترک منفی است یا مثبت، نوع ترانزیستور فرق می‌کند؛ در واقع اگر پایه بیس مثبت P باشد، دو شاخه فلزی دیگر منفی و N خواهند بود و به این ترتیب ترانزیستور «ساندویچی» NPN ساخته می‌شود؛ و برعکس این حالت اگر پایه منفی N باشد، ترانزیستور ساندویچی دو قطبی نوع PNP تولید خواهد شد. به عبارت بهتر، منظور از تیپ ترانزیستور ساندویچی، همان حالت پایه مشترک و بیس با قطب مخالف بین دو پایه با قطب های موافق دیگر است.

 

 

ترانزیستورهای دو قطبی نخستین و ابتدایی، سیستم کاری قدیمی دارند و با جریان کنترل می‌شوند. به عنوان تقویت کردن جریان در کیت الکترونیک، خود به مدار محرک و جریان اولیه زیادی نیاز دارند و به دلیل امپدانس ورودی کم و قدرت سوییچینگ پایین و زمان تاخیر خاموش/روشن کردن زیاد، قطعه مناسبی برای سوییچ کردن مدارات الکترونیکی قوی با ولتاژ و جریان بالا نیستند. ضمن اینکه این ترانزیستورها داری ضریب دمایی منفی و پایداری حرارتی کم هستند و به اصطلاح خیلی زود داغ می‎‌کنند؛ چرا که تنها ولتاژ کاری آنها، ولتاژ اشباع ترانزیستور است.

 

 

ماسفت در دستگاه جوش چیست

ترانزیستور دو قطبی BJT چیست

ترانزیستور پیوندی یا دو قطبی Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است و در مدارات الکترونیکی به عنوان سوییچ کننده یا تقویت کننده جریان به کار برده می‌شود. این قطعه سه پایه فلزی با نام‌های امیتر E، پایه یا بیس B و کلکتور C دارد که این 3 پایه در واقع 2 دیود یکطرفه کننده جریان را داخل ترانزیستور می‌سازند و پایه Base یا همان B آن بین E و C مشترک است. حال با توجه به اینکه این پایه مشترک منفی است یا مثبت، نوع ترانزیستور فرق می‌کند؛ در واقع اگر پایه بیس مثبت P باشد، دو شاخه فلزی دیگر منفی و N خواهند بود و به این ترتیب ترانزیستور «ساندویچی» NPN ساخته می‌شود؛ و برعکس این حالت اگر پایه منفی N باشد، ترانزیستور ساندویچی دو قطبی نوع PNP تولید خواهد شد. به عبارت بهتر، منظور از تیپ ترانزیستور ساندویچی، همان حالت پایه مشترک و بیس با قطب مخالف بین دو پایه با قطب های موافق دیگر است.

 

 

ترانزیستورهای دو قطبی نخستین و ابتدایی، سیستم کاری قدیمی دارند و با جریان کنترل می‌شوند. به عنوان تقویت کردن جریان در کیت الکترونیک، خود به مدار محرک و جریان اولیه زیادی نیاز دارند و به دلیل امپدانس ورودی کم و قدرت سوییچینگ پایین و زمان تاخیر خاموش/روشن کردن زیاد، قطعه مناسبی برای سوییچ کردن مدارات الکترونیکی قوی با ولتاژ و جریان بالا نیستند. ضمن اینکه این ترانزیستورها داری ضریب دمایی منفی و پایداری حرارتی کم هستند و به اصطلاح خیلی زود داغ می‎‌کنند؛ چرا که تنها ولتاژ کاری آنها، ولتاژ اشباع ترانزیستور است.