026-34686538
026-34686538
kasraweldingarc@yahoo.com
kasraweldingarc@yahoo.com
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1394/04/24 - 18:37
كد :13

آشنایی با بازرسي جوش ذرات مغناطيسيMT

بازرسي جوش ذرات مغناطيسيMT

بازرسي جوش ذرات مغناطيسي MT  يكي ازروشهاي بازرسي جوش غيرمخرب است كه براي پيداكردن عيوب سطحی ونزدیک به سطح در قطعات جوشکاری شده فرو مغناطیسی به کارمی رود.

 

مقدمه:

آزمون ذرات مغناطیسی یکی از روش‌های آزمون های غیر مخرب برای تشخیص عیوب قطعات آهنی است. در این روش ذرات آهن بر روی ماده‌ای با خاصیت آهنربایی ریخته می‌شود و میدان مغناطیسی در آن القا می‌شود. در صورت وجود ترک و یا عیوب دیگر بر روی سطح و یا در نزدیکی سطح، در محل عیب قطب‌های مغناطیسی تشکیل می‌شود و یا میدان مغناطیسی در آن ناحیه دچار اعوجاج می‌گردد. این قطب‌های مغناطیسی باعث جذب ذرات آهن می‌شوند. در نتیجه وجود عیب را می‌توان از تجمع ذرات آهن تشخیص داد.

تئوری و تعاریف مغناطیس:

ماده مغناطیسی (فرومغناطیس):

موادی هستند که بشدت جذب میدان مغناطیسی میگرد