مقالات
پیوند ها
گروه مقاله : مقالات و انتشارات تاريخ انتشار : 1394/04/24 - 19:07 كد :17
آشنا يي با WPS -PQR
مقدمه ای درموردWPS -PQR

آشنایی با تهیهPQR , WPS

Welding procedure specificacton ( WPS) -procedure Qualification Recorde (PQR)