مقالات
پیوند ها
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1394/04/24 - 19:07
كد :17

آشنا يي با WPS -PQR

مقدمه ای درمورد WPS -PQR

آشنایی با تهیهPQR , WPS

Welding procedure specificacton ( WPS) -procedure Qualification Recorde (PQR)